درباره ما

شرکت گرما گستران نوین آدرین با شماره ثبت 570320 یک شرکت سهامی خاص در سال 1399 رسما فعالیت خود را آغاز نموده است این شرکت در زمینه تولید رادیاتور گرمایشی  قرنیزی فعال می باشداین شرکت با تجره بیش از ده سال به صورت تخصصی و با همکاری تیم هیت علمی دانشگاهی توانسته بسیاری از معایب سیستم های گرمایشی ساختمانی موجود در بازار بینالمللی را رفع نمایید و همچنین این شرکت توانست در سال 2020 مقاله علمی در معتبرتربن مجله ساختما نی روز اروپا به ثبت برساند.

گرمایش در ساختمان ها از اصلی ترین مصارف انرژی در جهان محسوب می گردد که با کاهش مصرف انرژی در این بخش می توان به محیط زیست کمک شایانی کرد. در حالیکه از نظر اقتصادی برای همگان نیز قابل توجه می باشد. هدف ارائه راهکار به منظور بهبود عملکرد حرارتی سیستم جدید گرمایش بنام سیستم رادیاتور های قرنیزی می باشد. که با تغییر در ساختار رادیاتور های قرنیزی نسل اول، که منجر به ارائه ی طرح اصالح شده ی نسل دوم )آدرین( شده که باعث بهبود عملکرد حرارتی گردیده است.

با استفاده از شبیه سازی عددی و انجام چند آزمایش تجربی، نسبت همرفت به تابش برای رادیاتورهای قرنیزی نسل اول و نسل دوم)آدرین( مورد مقایسه قرار گرفته که در این طراحی برای اولین بار جریان سیال داخل لوله شبیه سازی شده و در شبیه سازی تابش و همرفت طبیعی بین سطح پانل قرنیزی و هوای اتاق مورد بررسی قرار گرفته است. با مطالعه ی پروفیل های دما و سرعت در رادیاتور قرنیزی نسل اول و نسل دوم )آدرین( مشخص شد که توان گرمایش نسل دوم 34 %بیشتر از نوع نسل اول آن می باشد . ضمن اینکه در منازل مسکونی مجهز به رادیاتور قرنیزی در موقعیت های مختلف ایستاده، نشسته و خوابیده و در شرایط یکسان، به اندازه ی 2 درجه سانتیگراد دمای باالتری را احساس می کنند و نتایج نشان می دهد توان همرفتی رادیاتور قرنیزی نسل دوم )آدرین ( ارائه شده 45 %بیشتر از توان نسل اول آن می باشد.

البته توان تابشی این رادیاتور نیز بطور قابل توجهی رشد داشته و نتایج شبیه سازی های حالت پایدار سه بعدی نشان می دهد رادیاتور قرنیزی در نسل دوم ) آدرین( سه برابر توان گرمایشی بیشتری از آب گرم درحال گردش نسبت به نسل اول حاصل می گردد و در نتیجه نشان داده شده که رادیاتور قرنیزی نسل دوم ) آدرین( با دمای آب تغذیه ی پایین تری کار میکند که منجر صرفه جویی انرژی و صرفه جویی در مصرف مصالح گرمایشی می شود ضمن اینکه توان بیشتری جهت مقابله با کوران هوای سرد از خود نشان داده است. مقابله با کوران هوای سرد یکی از دغدغه های اصلی متخصصان زمینه ی آسایش حرارتی به حساب می آید بعالوه با انتخاب رادیاتور قرنیزی نسل دوم )آدرین( طول مورد نیاز پانل قرنیزی، جهت گرمایش نیز به اندازه 50 %نسبت به نسل اول آن کاهش می یابد که می تواند برای طراحان داخلی و کارشناسان اقتصادی ساختمان قابل اعتنا باشد.